Komatsu

Vulcan – Breaker Komatsu – Excavator Backhoe Skidsteer
V2GS – 1,000 to 5,000lbs PC09-1
PC18MR-3
V3GS – 3,000 to 8,000lbs PC18MR-3
PC27MR-3
PC35MR-3
SK815-5
SK820-5
SK1020-5
V4GS – 4,000 to 12,000lbs PC27MR-3
PC35MR-3
PC45MR-3
PC55MR-3
SK820-5
SK1020-5
SK1026-5
V5GS – 6,000 to 20,000lbs PC45MR-3
PC55MR-3
PC78US-6
WB142-5
WB146-5
WB156-5
V8GS – 11,000 to 26,000lbs PC78US-6
PC88MR-8
WB142-5
WB146-5
WB156-5
V10GS – 13,000 to 32,000lbs PC78US-6
PC88MR-8
PC130-8
V12GS – 19,000 to 36,000lbs PC130-8
PC138USLC-8
V18GS – 28,000 to 44,000lbs PC138USLC-8
PC160LC-7/8
V20GS – 38,000 to 65,000lbs PC200LC-8
PC228USLC-3
PC220LC-8
V30GS – 55,000 to 80,000lbs PC220LC-8
PC270LC-8
PC308USLC-3
V40GS – 70,000 to 120,000lbs PC308USLC-3
PC300LC-8
PC350LC-8
PC300HD-8
PC350HD-8
PC400LC-8
PC450LC-8
V50GS – 88,000 to 165,000lbs PC300HD-8
PC350HD-8
PC400LC-8
PC450LC-8
PC600LC-8